SP193

 

 Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi *  Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 

  STOP PRZEMOCY    W RODZINIE

800 112 800

bezpłatna, anonimowa infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus - Elektroniczny Dzienniczek

 

 

List Prezesa Rady Ministrów

Ewy Kopacz

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

 (kliknij)

                                                                      

 

 

Uwaga! Rodzice!

Szanowni Państwo

             Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016. Prosimy o przedyskutowanie propozycji z dziećmi i podjęcie decyzji o zapisie dziecka na zajęcia do dnia 8 września (dnia zebrań z Rodzicami).

 

 

 

Reforma podręcznikowa

 Informacje dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 (kliknij)

Uwaga! W klasach I, II oraz IV szkoły podstawowej podręczniki i materiały edukacyjne są darmowe (poza podręcznikami i ćwiczeniami do religii, które muszą zakupić rodzice uczniów).

                                                                      

 

 

Wyprawka szkolna

(dofinansowanie do zakupu podręczników)

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Łodzi (kliknij)

Uwaga!

 • Ostateczny termin składania wniosków wraz z załącznikami określony został zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 7 września 2015 r.
 • Uwaga! Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasy III w pierwszej kolejności uprawniająca do ubiegania się o wyprawkę szkolną wynosi maksymalnie 574 złotych netto miesięcznie (dochód dotyczy roku 2013 !!!).

Szczegóły dotyczące dokumentowania dochodu znajdują się na końcu formularza wniosku (zamieszczonego poniżej)

 • W przypadku uczniów niepełnosprawnych klas III, V i VI do wniosku należy załączyć jedynie kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Nie jest wymagane zaświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów klas III pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie (odpowiednia rubryka do wypełnienia we wniosku).

UWAGA!

 • W każdym z powyższych przypadków,  do wniosku, poza dokumentami poświadczającymi dochód rodziny, należy BEZWZGLĘDNIE załączyć dowód zakupu podręczników (informacja o koszcie zakupu jest przekazywany do Wydziału Edukacji wraz z listą uczniów ubiegających się o dofinansowanie)
 • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Do pobrania (formularze wniosków):

 

 

 

Stypendium szkolne/ zasiłek szkolny

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Łodzi (kliknij)

Uwaga!

 • Na terenie Miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 złotych netto (udokumentowany dochód z miesiąca sierpnia 2015r.).

Szczegóły dotyczące dochodu znajdują się na końcu formularza wniosku.

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (nie jest określony próg dochodowy rodziny). Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Do pobrania (formularze, druki):

 

 

 

PESEL na legitymacji szkolnej

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 23) wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

 • Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów (dla uczniów niepełnosprawnych i pozostałych – odpowiednio nr 67 i 66) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. W legitymacjach tych, na drugiej stronie nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach…”, pracownik szkoły odręcznie wpisuje numer PESEL ucznia lub – w razie jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. UWAGA! Wpisu PESEL dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 
 • Legitymacje na druku według dotychczasowego wzoru (nr 66) mogą nadal być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie – nie dotyczy to legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych.

                                                                      

 

 

Uwaga Rodzice!

 • Deklarację zapisu dziecka na obiady oraz deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy składać w sekretariacie (na obowiązujących w szkole formularzach) w terminach:

1 lipca - 15 lipca

17 sierpnia - 25 sierpnia

 • Lista osób zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona w przedsionku szkoły w dniu 28 sierpnia.

UWAGA! Formularze i regulaminy zamieszczone są na dole strony

 

 

 

DOPALACZE - gdzie szukać pomocy?

800 060 800 Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

                                                                      

 

 

Uszkodzony podręcznik do klasy I

Co robić?

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, rodzice ucznia dokonują wpłaty kwoty 4,34 zł na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nr rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: “zwrot za podręcznik część...”, podając numer jednej z czterech części.

 

 

 

Wykaz podręczników

Rok szkolny 2015/2016 (kliknij)

 

 

 

 

 

Nasza strona znajduje się na serwerze edukacyjnym Biura Informatyki UMŁ

www.edu.lodz.pl

Szkolną stroną opiekuje się Aneta Strzelecka (pedagog szkolny)

 

[SP193] [Kontakt] [O szkole] [Pracownicy] [Dokumenty] [Do pobrania] [Nabór] [Rada Rodzicow] [Uczniowie] [Rok szkolny] [Wydarzenia] [Programy] [Mundurki] [Podreczniki] [Lektury] [Dzwonki] [Plan lekcji] [Poza lekcjami] [Sport] [Wyjątkowy uczeń] [Galeria] [Szkolny humor] [Sponsorzy] [Stowarzyszenie]