SP193

 

 Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi *  Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 

  STOP PRZEMOCY W RODZINIE

800 112 800

bezpłatna, anonimowa infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus Synergia- Elektroniczny Dzienniczek

 

 

Zawiadomienie

Zgodnie z  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół SP 193 z dnia 15 maja 2018 r. zawiadamiamy, że stowarzyszenie jest w likwidacji.

                                                                               Likwidatorzy

 

 

 

Uwaga! Półkolonie w mieście

nabór od 14 maja

szczegóły - kliknij

 

 

 

Stypendia/ zasiłki szkolne

Informacje dla rodziców uczniów, którym przyznano stypendium/ zasiłek

 

 

 

Warunki grupowego ubezpieczenia uczniów

w roku szkolnym 2017/2018

(kliknij)

 

 

 

Obiady szkolne

Opłata za czerwiec: 54,60 zł

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty za obiady:

 • Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi

56 1560   0013  2030   5884  4000   0005

 • W tytule : imię i nazwisko ucznia, klasa, za który miesiąc jest wpłata

 

 

 

Program 500+

(kliknij)

 

 

 

Uwaga Uczniowie!!!

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach (kliknij)

 

 

 

Uwaga! - dotyczy podręczników

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach I - VII szkoły podstawowej podręczniki i materiały edukacyjne są darmowe (poza podręcznikami i ćwiczeniami do religii, które muszą zakupić rodzice uczniów).

 

 

 

PESEL na legitymacji szkolnej

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 23) wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

 • Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów (dla uczniów niepełnosprawnych i pozostałych – odpowiednio nr 67 i 66) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. W legitymacjach tych, na drugiej stronie nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach…”, pracownik szkoły odręcznie wpisuje numer PESEL ucznia lub – w razie jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. UWAGA! Wpisu PESEL dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 

                                                                      

 

 

Wykaz programów i podręczników

Rok szkolny 2018/2019 (kliknij)

Rok szkolny 2017/2018 (kliknij)

 

 

 

 

 

Zadowolony Konsument - pismo gratulacyjne dyrektora generalnego projektu

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, znajdująca się na ulicy Małej Piętnastki 1 (93-221 Łódź), reprezentowana przez dyrektora.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pan Paweł Szczepaniak.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • - obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • - zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • - zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • - umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • - dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

 

Nasza strona znajduje się na serwerze edukacyjnym Biura Informatyki UMŁ

www.edu.lodz.pl

Szkolną stroną opiekuje się Aneta Strzelecka (pedagog szkolny)

 

[SP193] [Kontakt] [O szkole] [Pracownicy] [Poradnia] [Dokumenty] [Nabór] [Rada Rodzicow] [Uczniowie] [Rok szkolny] [Wydarzenia] [Programy] [Podreczniki] [Lektury] [Dzwonki] [Plan lekcji] [Poza lekcjami] [Wyjątkowy uczeń] [Galeria] [Sponsorzy] [Stowarzyszenie]