SP193

 

 Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi *  Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 

  STOP PRZEMOCY    W RODZINIE

800 112 800

bezpłatna, anonimowa infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus Synergia- Elektroniczny Dzienniczek

 

   Pismo gratulacyjne Dyrektora Wydziału Edukacji (kliknij)

 

 

Warunki grupowego ubezpieczenia uczniów

w roku szkolnym 2017/2018

(kliknij)

 

 

 

Budżet Obywatelski !!!

  Drodzy Rodzice, Uczniowie i wszyscy nasi Przyjaciele

     Kolejny raz w Budżecie Obywatelskim walczymy o “zmianę oblicza  naszej szkoły i osiedla”. Tym razem staramy się o pozyskanie środków finansowych na stworzenie kolorowych i doposażonych klas (WOO35ZA), wyposażenie pracowni w interaktywne tablice multimedialne (WOO39ZA), remont biblioteki szkolnej (WOO40ZA) oraz sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem (WOO83ZA).

     Jeżeli czujecie Państwo, że chcielibyście mieć większy wpływ na poprawę warunków nauki dzieci z naszego osiedla, prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu na Budżet Obywatelski i wskazaniu naszych zadań, jako tych, które uważacie za rzeczywiście ważne.

     Zeszłoroczna wygrana środków na budowę boiska wielofunkcyjnego, pokazuje, że liczy się każdy pojedynczy głos, więc ogromnie za każdy dziękujemy:)    

Głosowanie papierowe trwać będzie od 16 września do 1 października, a internetowe - od 16 września do 8 października (do godz. 24.00).

szczegóły (kliknij)

 

 

 

Socjalne stypenia i zasiłki szkolne

Ostateczny termin składania w szkole wniosku o stypendium: 15 września

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie UMŁ

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

kliknij

                                        

 

 

Obiady szkolne

Opłata za wrzesień (obiady od 11 września!): 58,50 zł (15 x 3,90 zł)

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty za obiady:

 • Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi

56 1560   0013  2030   5884  4000   0005

 • W tytule : imię i nazwisko ucznia, klasa, za który miesiąc jest wpłata

 

 

 

Projekt Więzi od Nowa

     Adresatami są osoby po trudnych doświadczeniach  (np.: wcześnie zerwane lub osłabione więzi rodzinne). Zaproszenie kierowane jest szczególnie do rodziców, opiekunów i dzieci przeżywających problemy i trudności, rodzin zagrożonych rozdzieleniem, a także do wychowanków innych osób niż rodzice biologiczni oraz do rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Więcej informacji: www.fundacjazielonewzgorze.org

  Anna Guzek, prezes Fundacji „Zielone Wzgórze”

  tel.: 515 270 502

  e-mail:    annaguzek@fundacjazielonewzgorze.org

 

 

 

Program 500+

http://www.uml.lodz.pl/500plus

 

 

 

Uwaga Uczniowie!!!

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach (kliknij)

 

 

 

Uwaga! - dotyczy podręczników

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach I - VII szkoły podstawowej podręczniki i materiały edukacyjne są darmowe (poza podręcznikami i ćwiczeniami do religii, które muszą zakupić rodzice uczniów).

 

 

 

PESEL na legitymacji szkolnej

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 23) wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

 • Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów (dla uczniów niepełnosprawnych i pozostałych – odpowiednio nr 67 i 66) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. W legitymacjach tych, na drugiej stronie nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach…”, pracownik szkoły odręcznie wpisuje numer PESEL ucznia lub – w razie jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. UWAGA! Wpisu PESEL dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 

                                                                      

 

 

Wykaz podręczników

Rok szkolny 2017/2018 (w aktualizacji)

 

 

 

 

 

Nasza strona znajduje się na serwerze edukacyjnym Biura Informatyki UMŁ

www.edu.lodz.pl

Szkolną stroną opiekuje się Aneta Strzelecka (pedagog szkolny)

 

[SP193] [Kontakt] [O szkole] [Pracownicy] [Poradnia] [Dokumenty] [Do pobrania] [Nabór] [Rada Rodzicow] [Uczniowie] [Rok szkolny] [Wydarzenia] [Programy] [Mundurki] [Podreczniki] [Lektury] [Dzwonki] [Plan lekcji] [Poza lekcjami] [Sport] [Wyjątkowy uczeń] [Galeria] [Szkolny humor] [Sponsorzy] [Stowarzyszenie]